Státní okresní archiv Písek

Archiv

Státní okresní archiv Písek
Nádražní 2149
397 01 Písek

tel.: + 420 382 210 342, +420 382 210 348

E–mail: posta@pi.ceskearchivy.cz
web: www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/pisek/soka-pisek

Působnost se vztahuje na území okresu Písek.

Stručná historie archivu

Okresní archiv v Písku byl zřízen k 1. lednu 1953 jako součást tehdejšího Okresního národního výboru v Písku. Původně byl umístěn v budově bývalé věznice č. p. 121 na Velkém náměstí v Písku, od 1. listopadu 1973 sídlila centrála v městečku Mirovicích až do listopadu roku 2000. Tehdy se vrátila do okresního města do budovy v Nádražní ulici, kde původně sídlil Ústav pro výzkum a vývoj ekonomiky a řízení pletařského průmyslu, v letech 1989–1999 pak Okresní ředitelství Policie ČR. Zbývající část archiválií z písecké věznice byla přestěhována v létě roku 1985 do bývalého kláštera sv. Anny v Čížové, který archivu slouží jako depozitář dodnes.

V souvislosti s územní reorganizací státní správy převzal Okresní archiv v Písku k 1. červenci 1960 do své péče také archivní fondy z Okresního archivu v Milevsku, který byl tímto zrušen.

Od roku 1990 byl Okresní archiv v Písku (od roku 1992 Státní okresní archiv Písek) odborným zařízením Okresního úřadu v Písku, který jej spravoval a provozoval ze svého rozpočtu až do 1. srpna 2002, kdy se stal vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Třeboni stejně jako ostatní státní okresní archivy v Jihočeském kraji.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

CIHLA, Ladislav. August Sedláček. Publikace Okresního archivu v Písku, Písek 1963

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava – PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000, s. 113, 144, 332, 432, 560–562 a 662–663.

KOLÁŘ, Ondřej. O Augustu Sedláčkovi. Písek 1988.

MATZNER, Jan. Privilegia, obdarování, milosti atd. a jiné důležité listiny týkající se král. města Písku. In: Výroční zpráva obecních vyšších realních škol v Písku za školní rok 1883, Písek 1883, s. 1–56.

MOŠANSKÁ, Jindřiška. Vzpomínka na prof. Ladislava Cihlu. AČ, 40, 1999, č. 4, s. 280.

MOŠANSKÁ, Jindřiška. Za profesorem Ladislavem Cihlou. JSH, 68, 1999, s. 359.

NOVÝ, Rostislav. August Sedláček – archivář. In: August Sedláček a pomocné vědy historické. Sborník prací z konference ke stopadesátému výročí narození Augusta Sedláčka. Red. Kopičková, B. Mladá Vožice 1995, s. 63–75.

RAMEŠ, Václav – KOLDA, Vlastimil. Poklady minulosti – Jihočeské archivy. Littera scripta manet, Třeboň 2011, s. 134 (o SOkA Písek na s. 77–83, 113, 122, 124).

SEDLÁČEK, August. Archiv písecký. Agrární archiv, 3, 1916, s. 46–47.

SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Praha 1924.

SEDLÁČKOVÁ, Marie. Okresní archiv v Milevsku. Průvodce po fondech a sbírkách. Milevsko 1958.

August Sedláček. Paměti z mého života. Tereza Sedláčková. Osobní paměti. Eds. Zedníková, J. a Smetanová M. Praha 1997, s. 144–151 a 172–179.

TOMAN, Jan. Městské knihy a městští písaři v Mirovicích v době předbělohorské. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 10, 1973, č. 2, s. 85–90.

TOMAN, Jan. Městský archiv v Miroticích. Archivní zpravodaj, 3, 1957, č. 3.

VOLF, Miroslav. Archiv města Mirovic. Časopis archivní školy, 8, 1931, s. 251–253.

VOLF, Miroslav. Městský archiv v Písku. Časopis archivní školy, 9–10, 1933, s. 382.

VOLF, Miroslav. Popis městských archivů v Čechách. Praha 1947, s. 14, 181–182, 184–189, 210–211, 228 a 252–253.

Vzpomínky Terezy Sedláčkové. Ed. Kolář, O. Písek 1996.

Zprávy Musea Augusta Sedláčka pro vlastivědu Prácheňska v Písku 1–2 (za roky 1927–1928), Písek 1928–1929.

Zprávy Musea Augusta Sedláčka pro vlastivědu Prácheňska a městského archivu v Písku 3–14 (za roky 1929–1940), Písek 1930–1941.

Zprávy Musea Augusta Sedláčka pro vlastivědu Prácheňska v Písku 1–2 (za roky 1927–1928), Písek 1928–1929.

Zprávy Musea Augusta Sedláčka pro vlastivědu Prácheňska a městského archivu v Písku 3–14 (za roky 1929–1940), Písek 1930–1941.