Jste zde

Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

Archiv

Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
Václavská 37/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: +420 374 321 209

E–mail: posta@jh.ceskearchivy.cz
web: www.ceskearchivy.cz

Současné Jindřichohradecko leží na jižním historickém pomezí Čech a Moravy – dvě třetiny jeho území leží v Čechách, třetina na Moravě. Zahrnuje Jindřichohradecko, Třeboňsko s částí regionu Vitorazska a Dačicko, resp. západní část bývalého okresu Dačice.

Stručná historie archivu

Počátky okresního archivu v Jindřichově Hradci jsou spojeny s městským muzeem, které bylo založeno přičiněním místních vlastenců a hraběte Černína roku 1884 a mělo vyčleněné místnosti pro sbírky a historické dokumenty. Nejprve sídlilo na zámku, později několikrát změnilo místo (školní budovy, radnice). V roce 1923 se uvolnila budova bývalého jezuitského semináře a město ji koupilo pro muzeum. Od roku 1934 převzal správu muzea dr. Jan Muk, který se mimo jiné zasloužil o záchranu archiválií po skončení války v roce 1945, kdy byl svážen materiál z vysídlených obcí a městeček okresu. V roce 1949 došlo k oddělení muzea a archivu, archiv byl přestěhován na zámek do adaptovaných prostor na druhém nádvoří. V roce 1954 byl městský archiv včleněn do ONV a stal se oficiálně archivem okresním; jeho prvním ředitelem se stal dr. Václav Filip. Archivy menších měst v původním okrese Jindřichův Hradec se konstituovaly v meziválečném období v Nové Bystřici a Kardašově Řečici.

V roce 1960 v rámci reorganizace územní samosprávy se okres Jindřichův Hradec zvětšil o části území zrušených okresů Třeboň a Dačice. Zdejší archivy měly také svou, byť krátkou, historii. V Třeboni vznikl okresní archiv v roce 1955, jeho první skutečný archivář A. Kalný měl výhodu spolupráce se zkušenými archiváři tehdejšího zemědělsko-lesnického archivu v Třeboni. V třeboňském okrese po válce krátce fungovaly malé městské archivy – v Lomnici nad Lužnicí, Suchdole nad Lužnicí a Lišově. Materiály vlastního třeboňského okresního archivu, které byly původně v městském muzeu a na MNV, byly v roce 1960 delimitovány do Jindřichova Hradce. V Dačicích byl archiv založen už v roce 1947, jeho zakladatelem byl archivář dr. František Křížek.  Archiv nejprve sídlil v budově tzv. Nového zámku, od roku 1958 byly archiválie na čas deponovány v budově karmelitánského kláštera v nedalekém Kostelním Vydří, ale krátce nato byly opět převezeny do adaptovaných prostor františkánského kláštera v Dačicích. V roce 1960 byl dačický okres zrušen a většina archiválií včleněna do jindřichohradeckého okresního archivu. Velké množství archiválií nebyl možné převézt, proto většina zůstala v Dačicích a klášter se stal depozitářem.

To trvalo do počátku 90. let 20. století, kdy byl klášter vrácen původnímu vlastníkovi. V dačickém okrese fungovaly dva městské archivy – v Jemnici (po roce 1960 včleněna do okresu Třebíč) a ve Slavonicích. Slavonický archiv byl definitivně převezen do Jindřichova Hradce až v roce 1974. Od 70. let 20. století měl Okresní archiv Jindřichův Hradec k dispozici pro ukládání fondů (kromě vlastní centrály s depoty na Státním zámku Jindřichův Hradec) také zrušenou základní školu v obci Dolní Lhota, která byla zároveň spisovnou  ONV, resp. Okresního úřadu Jindřichův Hradec. V roce 1992 byla pro archiv jako náhrada za Dačice zakoupena zrušená ubytovna v místní části Otín, ze které se stal depozitář. Archiv se zároveň musel vystěhovat ze zámku a byl pro něj adaptován měšťanský dům čp. 37/III v Jindřichově Hradci. Tento dům a posledně dva jmenované depozitáře (Otín, Dolní Lhota) jsou i v současnosti sídlem Státního okresního archivu Jindřichův Hradec. K 1. srpnu 2002 byl Státní okresní archiv Jindřichův Hradec vyčleněn z okresního úřadu a zapojen jako vnitřní organizační jednotka pod Státní oblastní archiv v Třeboni.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

FILIP, V. - VÍTA, B.  Okresní archiv v Jindřichově Hradci. Průvodce po fondech a sbírkách. Jindřichův Hradec 1959.

FILIP, V. Průvodce po archívních fondech a sbírkách, Praha 1980.

Kolektiv, Poklady minulosti – Jihočeské archivy. Praha s. d.[2012].