Jste zde

Státní okresní archiv Český Krumlov

Archiv

Státní okresní archiv v Českém Krumlově
Plešivec 228
381 01 Český Krumlov

tel.: +420 380 724 030-36, +420 380 728 700
fax: +420 380 729 409

E–mail: posta@ck.ceskearchivy.cz
web: http://www.ceskearchivy.cz

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Český Krumlov.

Stručná historie archivu

Okresní archiv v Českém Krumlově byl zřízen roku 1953. Základem archivu se stal rozsáhlý archiv města Český Krumlov, uložený v českokrumlovské radnici na náměstí. V roce 1953 sídlil okresní archiv v Horní ulici čp. 152, kam byl v roce 1941 přestěhován archiv města Český Krumlov. Vedle archivu v Českém Krumlově začal již od roku 1946 samostatně působit i Okresní archiv v Kaplici. V roce 1952 byl depozitář archivu přestěhován z Kaplice do Rožmberka nad Vltavou, kde byly dále shromažďovány písemnosti z městeček a obcí kaplického okresu. Okresní archiv v Českém Krumlově v současném územním obvodu vznikl v roce 1960, kdy byly v souvislosti se správní reformou sloučeny dosavadní okresy Český Krumlov a Kaplice a ve stejném roce se sloučily i doposud samostatně se vyvíjející okresní archivy v Českém Krumlově a v Kaplici.

V roce 1970 se pracoviště Okresního archivu v Českém Krumlově v důsledku provádění asanace Horní ulice přestěhovalo do dvou místností na Latránu čp. 66. Písemnosti byly uloženy v nově zřízeném depozitáři v klášteře ve Zlaté Koruně a v roce 1972 část písemností do druhého depozitáře v bývalé zámecké konírně na zámku čp. 177. V roce 1980 archiv získal přízemní část budovy čp. 59 na druhém nádvoří českokrumlovského zámku, kam byly umístěny kanceláře a část depozitářů. Po roce 1989 byl archiv nucen dosud využívané prostory na zámku a ve Zlaté Koruně uvolnit, a proto Okresní úřad v Českém Krumlově rozhodl o výstavbě nové archivní budovy na Plešivci, v níž archiv zahájil provoz v roce 1995.

V letech 1996–2004 okresní archiv pořádal ve spolupráci s českokrumlovskou pobočkou Státního oblastního archivu v Třeboni a s Okresním muzeem v Českém Krumlově celkem sedm velkých výstav tematicky zaměřených na dějiny okresu Český Krumlov. K jednotlivým výstavám vydal Státní okresní archiv v Českém Krumlově následující sborníky článků s katalogem vystavených historických dokumentů:

Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310–1380. Český Krumlov 1996.

Českokrumlovsko 1400–1460. Český Krumlov 1997.

Českokrumlovsko v době jagellonské 1470–1526. Český Krumlov 1998.

Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250–1850. Český Krumlov 1999.

Českokrumlovsko - mozaika dějin 1850–1990. Český Krumlov 2000.

Legionáři na Českokrumlovsku 1914 - 1928. Český Krumlov 2001.

Zlatý věk Českokrumlovska 1550–1620. Český Krumlov 2002.

Českokrumlovsko 1620–1850. Český Krumlov 2003.

Od svého počátku až do roku 1990 byl okresní archiv odborným zařízením Okresního národního výboru Český Krumlov a poté Okresního úřadu Český Krumlov. Po reorganizaci archivnictví v roce 2002 se stal Státní okresní archiv v Českém Krumlově vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Třeboni.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

SRCH, Eduard. Okresní archiv v Českém Krumlově. Průvodce po fondech. Český Krumlov 1958.

BENETKA, Bořivoj. Průvodce po Okresním archivu v Kaplici. Kaplice, strojopis.

Okresní archiv v Českém Krumlově 1953–1983. Český Krumlov1983.

Okresní archiv v Českém Krumlově 1983–1988. Český Krumlov 1989.

Státní okresní archiv v Českém Krumlově 1989–1992. Český Krumlov 1993.

Státní okresní archiv v Českém Krumlově 1993–1998. Český Krumlov 2000.

Státní okresní archiv Český Krumlov 1999–2004. Český Krumlov 2004.